En ny funktion för krishantering allvarliga driftstörningar

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på Promemorian ”En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur” (Fi2024/00185)

Card Payment Sweden uppskattar att vi erbjudits möjlighet att kommentera förslaget men har inga synpunkter på det framsända förslaget utöver att vi är positiva till att ansvaret tydliggörs vid en krissituation.

Finn vårt svar på nedanstående länk.

CPS remissvar som PDF

Card Payment Sweden
Daniel Petersson, dp@pan-nordic.org

Michael Hoffmann
VD

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org