Nyhetsbrev: Hur stor är EU:s beslutsfattares tillit till marknadens innovationsförmåga?

Den pågående pandemin har inte minskat utan snarare ökat EU-kommissionens fokus på digitalisering, och inte minst digitalisering av betalningar. Frågan är om ambitionerna leder till konstruktiva resultat eller om nya regleringar riskerar att hindra marknadens egen kreativitet.

EU-kommissionen planerar att skriva fram en strategi för betalningar (retail payments) som ska presenteras i september 2020. Idén med strategin är att framtida regulatoriska paket ska vara del av, och i linje med, ett sammanhängande och övergripande politiskt förhållningssätt till betalningsmarknaden. Betalningsstrategin är samtidigt del av en bredare digital finansstrategi, som kommissionen kommer att skriva fram parallellt.

Att kommissionen ger prioritet åt detta i en tid när pandemihanteringen tvingat fram många omprioriteringar visar flera saker. Den ser betalningar som en viktig del av den digitala agenda som kommissionen satt upp vid dess tillträde och att det dessutom är en del som visat sig allt viktigare under pandemin. I ”distansekonomin” är betalningssystemens tillgänglighet en avgörande del av människors vardag och en viktig förutsättning för samhällsekonomin.

Strategin kommer att klargöra kommissionens ambitioner på betalningsområdet men redan nu kan man se flera övergripande drag: Kommissionen vill stödja framväxten av betalningsystem som gör det ännu enklare att betala och överföra pengar, inte minst mellan EU-länder (kundupplevelsen ”same as domestic” är central). Kommissionen är exempelvis intresserat av att ett pan-europeiskt ”Swish” etableras, dvs. ett gränsöverskridande system för instant payments.

Kommissionen ser också betalningsfrågorna som strategiskt viktiga för att stärka eurons roll i världen och öka världsdelens ekonomiska suveränitet. I detta hänseende ges prioritet till två frågor. För det första att underlätta (minska kostnaderna för) betalningar och överföringar mellan länder i och utanför EU. För det andra lyfter kommissionen fram de pågående initiativen inom bankvärlden att lansera ett europeiskt kortnätverk som skulle ta upp konkurrensen med de globala kortnätverken. Detta initiativ har även den europeiska centralbanken (ECB) uttalat sitt stöd till. Kommissionen kommer därför säkert fundera en hel del på hur de regulatoriska förutsättningarna kan hjälpa till i sådana planer.

Generellt letar kommissionen efter en balans mellan att stödja innovation och att hantera risker för konsumenter och företag.

Card Payment Sweden har i dessa diskussioner framhållit flera saker. För det första är det viktigt att se att kortbetalningar erbjuder just den ”same as domestic”-upplevelsen som kommissionen strävar efter. Det är ett av flera starka skäl att se positivt på ökad användning av kortbetalningar över hela kontinenten.

Vi ser vidare positivt på om ett Europabaserat nätverk med global räckvidd och i övrigt goda marknadsmässiga förutsättningar växer fram. Det är åtminstone en utveckling som regelverken inte ska hindra. Bland annat därför bör kommissionen vara försiktig med att införa fler eller hårdare prisregleringar.  

När det gäller nya betalningsalternativ – inklusive gränsöverskridande instant payments – menar vi att sådana kommer att bli tillgängliga, bara EU:s institutioner ger fritt spelrum för det och inte skapar regleringar som skapar hinder eller oförutsägbarhet. Mobila betalningar kommer vara en naturlig del av framtiden, eftersom mobiltelefoner har så hög penetration och användarvänlig teknik finns. Det behövs inte nya eller förändrade regelverk för att åstadkomma det.

Ett område där vi ser att EU:s myndigheter kan bidra positivt är digital identifikation. Vi ser gärna att EU tar initiativ till en väl fungerande standard för internationell, digital ID-hantering, såsom vi i Sverige är vana vid Mobilt Bank-id som standard. Det skulle inte bara stödja gränsöverskridande handel utan skulle även underlätta riskhantering, såsom att förebygga penningtvätt. Vi hoppas se en standard växa fram som medlemsländerna kan adoptera och godkännande som IT-auktorisation.

Vi anser att det är av stor vikt att reglerna stark kundautentisering (SCA), som är en del av PSD2, genomdrivs utan ytterligare dröjsmål. Tyvärr har det uppstått förvirring kring slutdatumet för när samtliga berörda måste applicera SCA, efter att först kommissionen i juni förra året kommunicerat en framförflyttning av deadline (formellt trädde reglerna i kraft 14 september 2019), och sedan efter att Covid-hanteringen blivit en ny anledning att inte prioritera detta. I Storbritannien har myndigheten FCA skjutit fram kravet till 14 september 2021, och nu hörs även signaler från Frankrike om att årsskiftet inte kommer ses som en absolut deadline där.

Den europeiska bankmyndigheten EBA och kommissionen har framhärdat i att 31 december 2020 gäller som sista datum, även om de samtidigt ser att enskilda länders myndigheter kan komma att se mellan fingrarna fram till och med första kvartalet 2021. Det är således inte glasklart vad som gäller, men Card Payment Sweden anser att just årsskiftet av administrativa skäl inte är en lämplig deadline och att första kvartalet därför är ok, men att det inte får bli ytterligare förseningar. SCA är viktigt, inte minst för konsumenternas trygghet!

Under måndagen i denna vecka presenterade EU-kommissionen den rapport om regleringen av mellanbanksavgifter vid kortbetalningar (IFR), som vi länge väntat på. Vi och många andra har uppmuntrat kommissionen att inte denna gång revidera lagstiftningen, eftersom observationstiden sedan regleringen infördes varit mycket kort. Vi har dessutom påpekat direkt till kommissionen att den konsultrapport som de publicerade i våras innehöll stora datafel när det gäller den svenska marknadens avgiftsnivåer.

Nu kom beskedet att kommissionen kommit till liknande slutsats som vi: Kommissionen är dels överlag nöjd med vad regleringen åstadkommit men konstaterar samtidigt att det är för tidigt att utvärdera den totala effekten av IFR och föreslår därför inga revideringar.

Det tycker jag var ett bra besked inför stundande sommarledighet. Nu hoppas jag att vi alla kan se fram emot en njutbar sommar, trots de restriktioner och vedermödor Covid-19 fortfarande medför. När vi hörs igen efter sommaren finns det säkert anledning att ge ytterligare kommentarer till den ännu väldigt färska IFR-rapporten från kommissionen.

Michael Hoffmann, Vd Card Payment Sweden

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org