Det ska vara smidigt att betala för snabbladdning av elbilen i hela Europa – det är också en del av den fria rörligheten

Vi får aldrig glömma bort den idé som Europasamarbetet vilar på, att fri rörlighet och utbyte mellan länder skapar förutsättningar för fred och ekonomisk utveckling. Även möjligheterna att använda olika betalningsformer har betydelse för att förverkliga visionen om ett fredligt och blomstrande Europa. Det märks kanske nu mer än någonsin.

Betalningsmöjligheter ger frihet

Också när det gäller betalningsfrågor präglas nyhetsflödet av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. EU har infört kännbara ekonomiska sanktioner mot Ryssland och mot individer med kopplingar till Putin-regimen. Ett antal ryska och belarusiska banker har blivit utestängda från Swift-nätverket i syfte att försvåra internationella transaktioner. Parallellt har betalningsaktörer som Mastercard, Visa, American Express och PayPal meddelat att de stoppar sina verksamheter i Ryssland.
 
Dessa bestraffningsåtgärder är rimliga och förhoppningsvis gör de ont. Samtidigt sätter de fingret på den centrala roll som betalningslösningar spelar i vårt moderna samhälle. Den som inte kan betala kan heller inte få del av olika varor och tjänster. Därför är det helt naturligt att EU engagerar sig för att riva olika betalningshinder.

Gränslös laddinfrastruktur förutsätter olika betalningsalternativ

Ett aktuellt exempel är EU-kommissionens förslag till Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) som ställer krav på ökad tillgänglighet av snabbladdning för elfordon. Syftet med förslaget är att uppmuntra utvecklingen av en konsumentvänlig och lättillgänglig laddinfrastruktur i hela Europa, som ska göra det smidigt att färdas med elbilar mellan olika länder.

Card Payment Sweden välkomnar EU-kommissionens ambitioner men har identifierat flera hinder när det gäller betalningsmöjligheter vid laddstationer. För att laddstationerna verkligen ska vara lättillgängliga krävs att de godtar olika betalningsalternativ – vilket tyvärr inte alltid är fallet. Det blir allt vanligare att företag försöker tvinga in konsumenter i särskilda betalningslösningar som de har anslutit sin verksamhet till. Detta beteende försämrar konkurrensen på betalmarknaden och gör det krångligare att köpa tjänster, som exempelvis att ladda elbilen.

EU-kommissionens förslag avspeglar inte efterfrågan

Från EU-kommissionens sida finns en uttalad ambition att öka tillgängligheten av snabbladdning runt om i Europa. I förslaget till Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) ställs krav på betalningsmetoder som ska finnas tillgängliga på laddstationer. Men kraven återspeglar inte hur betalningsmarknaden de facto ser ut, eller hur den kan förväntas utvecklas framöver. De omfattar exempelvis inte möjligheten att kunna betala direkt med ett vanligt bank- eller kreditkort, den betalningsmetod som de flesta konsumenter föredrar. Detta bekräftas av en tysk studie som nyligen genomförts.[1]

Teknikneutralitet bör råda
 

CPS anser att spelreglerna för betalmarknaden bör grunda sig på tre viktiga principer: 1) vad konsumenterna efterfrågar, 2) vad som är säkert, och 3) rättvis konkurrens mellan olika betalformer.

Bortsett från detta bör lagstiftningen vara teknikneutral. Det vill säga det är inte EU:s uppgift att försöka driva fram en utveckling mot specifika betalsätt som beslutsfattarna inom unionen av något skäl föredrar. I grunden är det konsumenternas val som ska styra utvecklingen på betalmarknaden, inte politiska beslut.

Därför är det viktigt att lagstiftningen är teknikneutral också när det gäller betalningsmöjligheter vid laddstationer. Laddinfrastrukturen ska vara konsumentvänlig och lättillgänglig, det uppmuntrar hållbart resande och fri rörlighet mellan länderna.

Kortbetalningar underlättar turism

EU-kommissionens förslag syftar till att göra laddstationer tillgängliga för nya användare. Kunder ska exempelvis inte tvingas ansluta sig till något prenumerationssystem som de inte vill delta i. Detta är positivt och ett steg i rätt riktning. Men för att skapa tillgänglighet är det också viktigt att säkerställa att det går att betala med vanliga betalmetoder, såsom kortbetalningar. Tyvärr säkerställs inte detta genom EU-kommissionens förslag.

Kortbetalningar är vanligt över hela världen, det är säkert och allmänt accepterat. Bara inom euro-området finns i dagsläget över 609 miljoner utställda betal- och kreditkort, igenomsnitt 1,8 kort per användare.[2] Eftersom kortbetalningar finns nästan överallt är det en betalmetod som underlättar turism och gränshandel.

[1] En studie av infas quo GmbH genomförd på uppdrag av Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.
[2]European Central Bank, “Payment Statistics: 2020”.
 

 

Fem olika appar för att resa mellan Malmö och Milano?

Krav på olika betalmetoder blir i praktiken ett gränshinder. Låt mig exemplifiera: Om en turist ska köra med sin elbil från Malmö till Milano – en sträcka på nästan 1 500 kilometer – kan han eller hon behöva ladda ner hela fem olika appar, för att kunna snabbladda bilen vid olika laddstationer. Samtidigt råder osäkerhet kring huruvida de olika appar som krävs kommer att acceptera turistens betalkort, och går med på att lägga in detta i systemet.
 
Om samma turist i stället ska köra till Kiruna i Sverige – en sträcka som är ännu längre – kan det krävas nedladdning av ännu fler appar, ett besvär som framstår som helt orimligt.

I ett land som Sverige, med långa avstånd och låg befolkningstäthet, är det därför särskilt viktigt att säkerställa tillgängligheten av laddinfrastruktur för att uppmuntra övergången till elfordon, både privata och kommersiella.

Därför är det nödvändigt att laddstationerna erbjuder ett brett utbud av betalformer, inkluderat kortbetalningar. CPS rekommenderar således att AFIR ska vara teknikneutral och att krav ska ställas på att laddstationer ska erbjuda kunderna olika betalningsmöjligheter. Egentligen borde det vara en självklarhet.

Att laddstationer åläggs acceptera kortbetalningar ska självfallet inte hindra dem från att även erbjuda andra betalningsalternativ. Tvärtom, mångfald är bra. Det uppmuntrar konkurrens och ger kunderna chans att välja det som de föredrar.

Överenskommelse om Digital Markets Act möjliggör ökad konkurrens

För övrigt välkomnar Card Payment Sweden den överenskommelse som den 24 mars förhandlades fram mellan Europeiska Rådet och Europaparlamentet gällande rättsakten för digitala marknader – Digital Markets Act (DMA).  De nya reglerna kommer att tvinga ”portvaktsföretag” som Apple att öppna upp sin App Store för alternativa betalningssystem. Därmed kommer det bli möjligt med konkurrerande kontaktlösa betalningstekniker. Detta kommer att gynna konkurrensen och uppmuntra innovationer på betalningsmarknaden. (Rådets pressmeddelande finns att läsa här, och EU-parlamentets pressmeddelande finns att läsa här.)

Glad påsk!

Michael Hoffmann, VD Card Payment Sweden

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org