Betalfrågor blir ett hett ämne 2022 – Sverige måste värna fri konkurrens

Under 2022 ska betydelsefulla vägval göras som kommer att påverka den framtida betalningsmarknaden i Europa. Att marknaden tillåts utvecklas organiskt och att en mångfald av olika betalsätt erbjuds, är till gagn för både konsumenter och handlare. Därför är det olyckligt att EU-kommissionen driver på för att göra direktbetalningar till det dominerande betalsättet i hela Europa. Sverige bör som blivande ordförandeland inom EU försvara den fria konkurrensen mellan olika betalsätt.

Beslut om EU-initiativ gällande massbetalningar väntas i mars 2022

I det arbetsprogram som EU-kommissionen presenterade den 19 oktober i år framgår att beslut om EU-initiativet gällande massbetalningar ska tas i mars 2022. Syftet med initiativet sägs vara att säkerställa att europiska aktörer har de verktyg som krävs för att kunna konkurrera internationellt.

I ett tal på EPIF:s årskonferens i oktober uttryckte EU-kommissionären för finansiella tjänster, Maired McGuinness, frustration över att utvecklingen går för långsamt.  Med den nuvarande hastigheten kan det ta ”mer än ett decennium” innan direktbetalningar är det dominerande betalsättet, hävdade hon. På ett webinar som tankesmedjan CEPS anordnade i oktober indikerade dock Céu Pereira, som arbetar inom EU-kommissionens generaldirektorat för finansiella frågor (GD Fisma), att det sannolikt inte blir någon tvingande EU-lagstiftning.

Card Payment Sweden välkomnar att möjligheterna till direktbetalningar utvecklas och förbättras. Men det är feltänkt att med lagstiftning och anda politiska medel driva fram ett dominerande betalsätt som är specifikt för unionens medlemsländer. Tyvärr riskerar EU-kommissionens initiativ leda till att konkurrensen mellan olika betalsätt försämras, vilket hämmar innovationskraft och nytänkande. Det är bättre att marknaden utvecklas organiskt och att konsumenternas och företagens preferenser tillåts styra. I en global ekonomi krävs betalsätt som fungerar i hela världen. Om EU väljer en särlösning riskerar det att försvåra handel med länder utanför unionen. Vår uppfattning är därför att olika betalsätt ska kunna konkurrera under likvärdiga villkor.

EU:s konsumenter och handlare är nöjda med utbudet av betalningslösningar

En undersökning från Payments Europe, där bland andra Visa och Mastercard är medlemmar, visar att de flesta konsumenter och handlare är nöjda med de betalningslösningar som idag erbjuds. Sverige har tillsammans med de andra nordiska länderna gått i täten för utvecklingen när det gäller digitala betalningar. Men i de undersökta länderna sker ändå 80 procent av betalningarna i butik elektroniska betalningar. I Tyskland är det vanligare än genomsnittet att butiker erbjuder kontant- eller direktbetalningar, men kortbetalningar är mindre vanligt. Intressant nog är Tyskland det land som sticker ut i undersökningen för att handlarna är mindre nöjda med de betalsätt som erbjuds. I Sverige – där kortbetalningar oftast accepteras – är 74 procent av handlarna nöjda med de betalsätt som erbjuds, medan motsvarande andel i Tyskland är 43 procent.

Sveriges EU-ordförandeskap närmar sig – dags att prioritera

Om drygt ett år ska Sverige ta över ordförandeskapet inom EU. Förberedelserna för det svenska ordförandeskapet våren 2023 har redan påbörjats och den 14 december presenterades det så kallade 18-månadersprogrammet – den övergripande inriktningen för Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap. Betalningsfrågor nämns i programmet, men inte med några detaljer om vad som ska åstadkommas. Dock vet vi att det är under Frankrikes ordförandeskap i vår som det ska tas beslut om EU-kommissionens initiativ gällande massbetalningar.

Frankrike har ännu inte presenterat sina prioriteringar inför det franska ordförandeskapet. Erfarenhetsmässigt kommer Frankrike att avsätta betydligt mer resurser på sitt ordförandeskap än vad länder som Sverige och Tjeckien kan göra. Frankrike brukar dessutom ha en tydligare agenda för vad landet vill åstadkomma.

Vi förväntar oss inte att betalfrågor ska bli ett högt prioriterat ämne för det svenska EU-ordförandeskapet. Men jag vill ändå framföra en förhoppning om att de vägval som EU ska göra när det gäller Europas framtida betalningsmarknad väcker visst engagemang även från svensk sida. Sverige har gått i täten för utvecklingen när det gäller digitala betalningar. Det är viktigt att EU inte inför regler som försvårar en positiv utveckling framåt. Därför behöver Sverige och de andra nordiska länderna vara observanta på de förslag som EU diskuterar. Betalningsmarknaden utvecklas bäst om det finns en mångfald av betalsätt och att konsumenten själv får bestämma vilket betalsätt som är bäst i den aktuella betalningssituationen.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Michael Hoffmann, Vd Card Payment Sweden

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org